Новодмитрівська громада

Черкаська область, Золотоніський район

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету
Новодмитрівської сільської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ стратегічного розвитку та інвестицій (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Новодмитрівської сільської ради, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові.
1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням.

2. Основні завдання відділу :

2.1.Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку громади.

2.2.Реалізація державної регуляторної політики, державної політики по розвитку підприємництва, державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

2.3.Формування і проведення державної регіональної політики.

2.4.Проведення разом з іншими структурними підрозділами сільської ради зовнішньоекономічної політики.

2.5.Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2.6.Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

2.7.Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

2.8.Забезпечення реалізації державної цінової політики.

2.9.Реалізація державної політики в галузі енергозбереження.
2.10.Реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією і законами України.

2.11. Реалізація політики у сфері співробітництва Новодмитрівської громади з іноземними партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарного співробітництва.

 

3. Функції відділу.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін.
3.2. Готує та розробляє проєкти соціально-економічного розвитку громади, проєкти цільових програм з інших питань; подає їх на затвердження ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
3.3. Забезпечує збалансований економічний та соціальний розвиток громади, ефективне використання природних, трудових, фінансових ресурсів.
3.4. Сприяє складанню балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком громади.

3.5. Здійснює подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до проєкту програми соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ та організацій комунальної та інших форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком громади.

3.6. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради у реалізації зовнішньоекономічної політики, у розробленні пропозицій щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту продукції.

3.7. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання громади.

3.8. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради в організації участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових заходах.

3.9. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу громади.

3.10. Розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб громади за рахунок державних коштів, бере участь у здійсненні заходів щодо координації цих закупівель, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель.

3.11. Проводить роботу по формуванню та впровадженню в громаді економічно-обгрунтованих тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, здійснює в межах компетенції контроль за дотриманням цін та тарифів.

3.12. Розробляє і організовує (спільно з іншими управліннями та відділами) реалізацію заходів по розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, які здійснюються за кошти місцевого бюджету, проводить роботу по залученню на ці потреби коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

3.13. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджетів усіх рівнів.

14. Здійснює підготовку матеріалів для затвердження маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту по території населених пунктів Новодмитрівської громади.

3.15. Здійснює розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території громади.

3.17. Організовує розробку заходів по енергозбереженню в усіх установах і організаціях громади.

3.18. Координує роботу пунктів по прийому лому чорних та кольорових металів.

3.19. Забезпечує із залученням економічних служб підприємств, установ та організацій громади, широке використання в господарській практиці прогресивних форм та методів економічного управління, аналізу та прогнозування, надає підприємствам, організаціям та установам методичну допомогу при роботі в умовах ринкових відносин.

3.20. У межах повноважень підтримує розвиток підприємництва в громаді, надає консультаційну, інформаційну та іншу в межах чинного законодавства допомогу суб’єктам підприємницької діяльності. Організовує роботу комісії з питань розвитку підприємництва, координаційної ради та інформаційного центру підтримки підприємництва.

3.21. За результатами роботи комісії з питань розвитку підприємництва, погоджує режими роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території громади.

3.22. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями сільської ради.

3.23. Готує проєкти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань виробничо-економічної діяльності в громаді, здійснює контроль за їх виконанням.

3.24. Веде діловодство, пов’язане з діяльністю відділу.

3.25. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.

 

4. Права відділу.

 

Відділ має право:

4.1. Брати участь у розробці проєкту бюджету громади та місцевих податків і зборів .
4.2. Брати участь у роботі сесій Новодмитрівської сільської ради, засідань її виконавчого комітету.

4.3. Здійснювати за дорученням представництво Новодмитрівської сільської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів при виконанні повноважень, передбачених цим Положенням.

4.4. Представляти в межах компетенції виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради у відносинах з державними органами влади та іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громад, підприємствами, організаціями, установами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

4.5. Одержувати від фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб відомості та необхідні документи, що сприяють виконанню функцій відділу.

4.6. Залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, науково-дослідні, технологічні, проєктно-дослідні, проєктно-конструкторські та інші організації для розробки проєктів комплексних планів і окремих господарських питань.

4.7. Одержувати від державних органів необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень та іншу інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

4.8. Вивчати стан роботи промислових підприємств, інших установ та організацій громади з метою виконання повноважень відділу.

4.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Структура та штат відділу.

 

5.1. Структура та штатна чисельність відділу затверджується в межах штатної чисельності структурних підрозділів виконавчого комітету Новодмитрівської сільської ради.

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

5.2. Фінансування витрат на утримання відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

6. Начальник відділу.

6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу.

6.2. Видає в межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

6.3. Затверджує функціональні обов’язки працівників.

6.4. Готує пропозиції сільському голові щодо призначення та звільнення з посад працівників відділу.

 

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами.

7.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами Черкаської облдержадміністрації, іншими структурними підрозділами сільської ради на основі законодавства України, регламенту роботи виконавчого комітету, рішень сільської ради та функціональних обов’язків, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, розташованими на території Новодмитрівської громади та за її межами.

 

8. Прикінцеві положення.

 

8.1. Реорганізація відділу є виключно компетенцією сільської ради.

8.2. У випадку зміни функцій, що виконуються відділом, у дане “Положення” в установленому порядку вносяться необхідні зміни.

 

 

Секретар ради                              І.П.Кодь

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь